• slider

  • slider

  • slider
  • Style mode Firma Style Mode vznikla v roce 1992 a jsme tak nejdéle působícím svatebním salonem v regionu. Z toho pramení i naše znalosti a zkušenosti ve svatebních službách.
  • Svatební šaty Pardubice Již řadu let spolupracujeme s firmou JASMINE, která nám dodává krásné modely svatebních šatů.
  • Květinový servis V současné době spolupracujeme hlavně s panem Petrem Kopáčem, mistrem České republiky ve vazbě květin.

Svatební šaty

Svatební šaty pro nás vyrábí firma JASMINE. S touto značkou spolupracujeme již mnoho let

Společenské šaty

Společenské šaty objednáváme hlavně od firmy JASMINE a hned z několika jejich podznaček

Pánské obleky

Pánské obleky, vesty, smokingy, fraky a žakety půjčujeme a prodáváme.

Snubní prsteny

Snubní prsteny pro nás vyrábí RETOFY a SOLITER. Jsou vyráběny vždy na míru

Spodní prádlo

Značka SIMONE PERELE vznikla ve Francii v roce 1948 a jedná se o rodinou firmu.

Líbánky u moře na ostrově Lanzarote. pravidla soutěže

Foto soutěž o ubytování v apartmánu na ostrově Lanzarote O CO SOUTĚŽÍME? 1. místo: týdenní ubytování v apartmánu na ostrově Lanzarote 2. místo: 30% sleva na ceně vypůjčených šatů KDY SOUTĚŽÍME? Soutěžíme od 15. 1. 2019 od 10:00 do 31. 3. 2019 do 23:59. Čas uveřejnění komentáře pod příspěvkem soutěže na našem Facebookovém profilu Style Mode rozhoduje o zařazení odpovědi do soutěže. Odpovědi uveřejněné později nebudou do soutěže zařazeny! JAK SOUTĚŽÍME? Soutěže se může zúčastnit každý, kdo v ní vyfotí fotku ve svatebních šatech, pošle ji prostřednictvím elektronické sociální sítě Facebook (dále jen „FB“) a to pomocí zprávy na FB stránku Style Mode (dále jen „Style Mode“). Přijatou fotku umístíme do speciální soutěžní galerie na FB profilu Style Mode. Zprávy s fotkami přijaté od soutěžících budou kontrolovány a fotky následně umisťovány do galerie 1x denně. Soutěž probíhá od 15. 1. 2019 do 31. 3. 2019. Soutěžící bude o umístění soutěžní fotografie vyrozuměn, a to odpovědí na jeho zprávu s potvrzením o umístění v soutěžní fotogalerii. Podrobná pravidla soutěže o týdenní ubytování v apartmánu na ostrově Lanzarote (dále jen „Soutěž“) I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Tato pravidla Soutěže (dále jen „Pravidla“) jsou jediným a úplným dokumentem, který závazně upravuje podmínky Soutěže. 2. Pořadatelem Soutěže je Style Mode – svatební šaty Pardubice, se sídlem Pernštýnské náměstí 65, 530 02, Pardubice, IČO 26207061 (dále jen „Pořadatel“). Společnost Quenya technologie, s.r.o., Karlštejn 103, 267 18, Karlštejn, IČO 26463148, je organizátorem marketingových kampaní (dále jen „Organizátor“). 3. Soutěž probíhá na území České republiky prostřednictvím účtu Pořadatele Style Mode (https://www.facebook.com/stylemodepardubice/) na sociální síti Facebook. 4. Soutěž probíhá v období od 15. 1. 2019 od 10:00:00 do 31. 3. 2019 do 23:59:59 hod. (dále jen „Soutěžní období“). 5. Pořadatel je oprávněn prostřednictvím různých reklamních nebo propagačních materiálů informovat o Soutěži a jejich podmínkách ve zkrácené nebo zjednodušené podobě. Tyto odkazy nenahrazují ani nedoplňují Pravidla soutěže. II. ÚČAST V SOUTĚŽI 1. Účastníkem se může stát pouze fyzická osoba starší 18 let s trvalým pobytem a s doručovací adresou na území České republiky, která je plně svéprávná (dále jen „Účastník“). 2. Každý Účastník se smí Soutěže zúčastnit pouze s jedním autentickým účtem na sociální síti Facebook, splňujícím podmínky sociální sítě Facebook. 3. Ze Soutěže jsou vyloučeny všechny osoby v zaměstnaneckém nebo obdobném poměru k Pořadateli a osoby jim blízké ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. 4. Do Soutěže nebudou zařazeni Účastníci, kteří ke dni předcházejícímu dni vyhlášení výsledků Soutěže mají vůči Pořadateli jakékoliv závazky po splatnosti vyplývající ze smluvních vztahů uzavřených mezi Účastníkem a Pořadatelem. 5. Osoby nesplňující podmínky účasti v Soutěži nebo jednající v rozporu s Pravidly soutěže nebudou do Soutěže zařazeny. Výhra nebude udělena Účastníkovi, který poruší Pravidla soutěže nebo kterému k Výhře dopomohlo jeho úmyslné podvodné nebo nekalé jednání (např. užití duplicitního účtu na sociální síti Facebook). Před převzetím Výhry je Pořadatel oprávněn požadovat identifikaci a ověření údajů výherce, včetně věku, předložením průkazu totožnosti. 6. Účastí v Soutěži vyslovuje Účastník souhlas s Pravidly soutěže. Účastník je oprávněn kdykoliv vyjádřit nesouhlas s Pravidly soutěže, v takovém případě jeho účast v Soutěži zaniká dnem doručení nesouhlasu. Nesouhlas lze vyjádřit do konce období, ve kterém Soutěž probíhá. III. VÝHRA 1. Výhry v Soutěži jsou: 1. místo: týdenní ubytování v apartmánu na ostrově Lanzarote (dále jen „Hlavní cena“); 2. místo: 30% sleva na ceně vypůjčených šatů (dále jen „Cena poroty“); 2. První fotografie v soutěžní galerii s největším počtem „Like“ ke dni ukončení soutěže vyhrává Hlavní cenu. Cena poroty: Pořadatelem určená porota vybere z fotek tu nejzajímavější a nejoriginálnější, jejíž autor vyhrává 2. místo. 3. Soutěže se může zúčastnit každý, kdo vyfotí fotku ve svatebních šatech v salonu Style Mode, pošle ji prostřednictvím FB, a to pomocí soukromé zprávy na FB stránku Style Mode. Přijatou fotku správce FB stránky Style Mode umístí do speciální soutěžní galerie na FB stránce „Style Mode“. Zprávy s fotkami přijaté od soutěžících budou kontrolovány a fotky následně umisťovány do galerie 1x denně. Soutěž probíhá od 15. 1. 2019 do 31. 3. 2019, přičemž poslední fotografie budou na FB nahrány 31. 3. 2019 ve 12:00 hodin. Soutěžící bude o umístění soutěžní fotografie vyrozuměn, a to odpovědí na jeho zprávu s odkazem na fotografii v soutěžní galerii. 4. Účastník svoji fotografii zašle v průběhu Soutěžního období do zprávy na účtu Pořadatele na sociální síti Facebook.  Účastníci se mohou účastnit Soutěže pouze jednou s jednou soutěžní fotografií, vyhrát mohou pouze jednou. Pro zařazení Účastníka do Soutěže je platná pouze první fotografie Účastníka, k dalším fotografiím téhož Účastníka nebude přihlíženo.  5. V případě shody mezi počtem Like u více Účastníků, rozhodne o výhercích Pořadatel soutěže. 6. Pořadatel není odpovědný za chybné uveřejnění nebo neuveřejnění fotografie do soutěžní galerie na účtu Pořadatele na sociální síti Facebook, případně za jakékoliv další technické problémy v souvislosti s účastí v soutěži (zejména funkčnost sociální sítě Facebook apod.). 7. Vyhlášení výherců Soutěže proběhne do 15. 4. 2019. Výherci budou o výhře informováni Pořadatelem nejpozději do 15 dnů ode dne vyhlášení výherců Soutěže, a to prostřednictvím účtů na sociální síti Facebook, kterými odeslali soutěžní fotografii. V rámci soukromé zprávy na sociální síti Facebook bude výherce požádán o odpověď na e-mailovou adresu Pořadatele pro tento účel sdělenou s doplněním relevantních dodatečných informací (jméno, příjmení, adresa), případně o doručení dokladů prokazujících jeho nárok na výhru (např. průkaz prokazující totožnost výherce). Pořadatel zároveň výherce informuje, že nárok na výhru mu vzniká až po doručení výše uvedené e-mailové odpovědi včetně požadovaných informací a po následné kontrole požadovaných dokladů s vyhodnocením splnění podmínek Soutěže. Pokud výherce ve lhůtě do 5 pracovních dní nedoručí Pořadateli výše uvedenou e-mailovou odpověď včetně požadovaných informací, popř. nepředloží jakékoliv relevantní požadované doklady, bude ze Soutěže vyřazen a výhra propadá bez jakékoli náhrady ve prospěch Pořadatele, který je oprávněn rozhodnout o jejím dalším užití, včetně jejího udělení jinému Účastníkovi, který splnil podmínky Soutěže a jeho fotografie dosáhla nejvyššího počtu Like u soutěžní fotografie. 8. Nepodaří-li se bez zavinění Pořadatele výherce kontaktovat, případně mu výhru doručit, výhra propadá bez jakékoli náhrady ve prospěch Pořadatele, který je oprávněn rozhodnout o jejím dalším užití, včetně jejího udělení jinému Účastníkovi, který splnil podmínky Soutěže jeho fotografie dosáhla nejvyššího počtu Like u soutěžní fotografie. 9. Pořadatel není odpovědný za nedoručení výher, za jejich poškození, zpoždění či ztrátu během přepravy. IV. OSOBNÍ ÚDAJE 1. Účastník bere na vědomí, že z důvodu účasti v Soutěži zpracovává Pořadatel jeho osobní údaje za účelem realizace, vyhodnocení Soutěže a sdělení případné výhry. Za tímto účelem po dobu Soutěže, až do jejího vyhodnocení, zpracovává Pořadatel osobní údaje v rozsahu: jméno a příjmení (případně přezdívka na účtu na sociální síti Facebook), datum narození, kontaktní údaje (telefonní číslo, e-mailová adresa, v případě výherce také adresa bydliště a doručovací adresa). 2. Pořadatel je dále oprávněn v přiměřeném rozsahu zpracovat osobní údaje výherce za účelem marketingu. Za tímto účelem je Pořadatel oprávněn zveřejnit na svých webových stránkách a prostřednictvím sociálních médií název účtu výherce na sociální síti Facebook. 3. Účastník má právo na přístup ke svým osobním údajům. V případě, že by se Účastník domníval, že Pořadatel provádí zpracování osobních údajů v rozporou příslušnými právními předpisy, je oprávněn požádat Pořadatele o vysvětlení a/nebo požadovat, aby Pořadatel závadný stav odstranil. Účastník má vždy právo obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů. 

Style mode | Svatební šaty Pardubice, Svatební agentura,Svatební salon

Firma Style Mode, svatební salon a agentura vznikla v roce 1992. Jsme tak nejdéle působícím svatebním salonem a agenturou v regionu. Z toho pramení i naše znalosti a zkušenosti ve svatebních službách. Za tak dlouhou dobu jsme oblékli již mnoho spokojených nevěst a jiných zákazníků. Svoje služby se snažíme neustále vylepšovat a doplňovat. V současnosti už poskytujeme kompletní svatební servis a jsme připraveni splnit každé přání nevěsty. Každá spokojená nevěsta je našim přínosem a cílem.

svatební květiny a šaty pardubiceKvětinový servis

Novinky
Nové a nepoužité šaty
Možnost si svatební šaty připlatit za první použití, což znamená, že za pouhých 2000,-Kč navíc budou Vámi vybrané šaty nové a nikým nepoužité.
Kolekce 2017
Svatební a společenské šaty z kolekce 2017 jsou již v obchodě.
Všechny novinky
Naši partneři
  • e q r t w

PERNŠTÝNSKÉ nám.65, (vedle pizzerie U Dušičků) Pardubice 530 02

Mob.: +420 606 656 300
E-mail: mzurianova@gmail.com

Provozní doba:
Pondělí - Pátek 9:00 - 18:00
Sobota 9:00 - 12:00

Kontaktní formulář