25 let STYLE MODE. Pravidla soutěže

 1. FOTO soutěž „Podzimní foto soutěž se Style Mode“ – soutěž o 3 x voacher
  v hodnotě 2000 Kč na společenské šaty v salonu Style Mode.
  Soutěže se může zúčastnit každý, kdo v ní vyfotí fotku ve společenských šatech,
  pošle ji prostřednictvím elektronické sociální sítě Facebook (dále jen „FB“) a to
  pomocí zprávy na FB stránku Style Mode (dále jen „Style Mode“). Přijatou fotku
  umístíme do speciální soutěžní galerie na FB profilu Style Mode. Zprávy
  s fotkami přijaté od soutěžících budou kontrolovány a fotky následně
  umisťovány do galerie 1x denně. Soutěž probíhá od 18. 9. 2017 do 12. 11. 2017.
  Soutěžící bude o umístění soutěžní fotografie vyrozuměn, a to odpovědí na jeho
  zprávu s potvrzením o umístění v soutěžní fotogalerii.Hlavní výhra: 3 x voacher v hodnotě 2000 Kč na společenské šaty v salonu
  Style Mode.
  Vedlejší výhra (Cena poroty): 1 x voacher v hodnotě 2000 Kč na
  společenské šaty v salonu Style Mode.
  Plná pravidla

  I.
  Úvodní ustanovení

  Tento dokument obsahuje úplná pravidla marketingové akce nazvané „Jarní foto
  soutěž se Style Mode“, vytvořený výlučně za účelem marketingových kampaní
  společnosti Style Mode – svatební šaty Pardubice, se sídlem Pernštýnské náměstí
  65, 530 02, Pardubice, IČO 26207061. Společnost Quenya technologie, s.r.o.,
  Karlštejn 103, 267 18, Karlštejn, IČO 26463148, je organizátorem a zároveň
  pořadatelem marketingových kampaní (dále jen „Pořadatel“).

  II.

  Termín a místo konání soutěže:

  Soutěž probíhá v termínu od 18. 9. 2017 do 12. 11. 2017 (dále jen „doba konání
  soutěže“) na elektronické sociální síti Facebook. Do soutěže se může soutěžící
  zařadit nejpozději dne 12. 11. 2017 do 12:00. (zaslání zprávy prostřednictvím
  FB).

  III.

  Účast v soutěži a určení výherce:

  1. Soutěžícím se může stát každá fyzická osoba, která dovršila v den začátku
  soutěže, tj. 18. 9. 2017 18 let věku (dále jen „soutěžící“, „účastník“ nebo
  „účastník soutěže“).
  2. Pro účely těchto Pravidel se "soutěžícím" rozumí každá fyzická osoba, která
  ke dni registrace v soutěži splňuje všechny podmínky soutěže a souhlasí
  s těmito Pravidly. Správnost těchto údajů bude kontrolována. Pokud nebudou
  údaje o výherci souhlasit, výherce ztrácí nárok na výhru.
  3. Jedna fyzická osoba, přihlášena pod konkrétním e-mailem, resp.
  Facebookovou registrací z jedné IP adresy může vyhrát nejvíce 1 cenu.
  4. Účast v soutěži není podmíněna nákupem zboží nebo služeb.

  5. Účastí v soutěži vyjadřuje každý soutěžící svůj souhlas s těmito pravidly.
  6. Soutěžící, kteří se zúčastní soutěže v rozporu s těmito pravidly, mohou být
  vyloučeni a ztratit nárok na výhru.
  7. Soutěže se může zúčastnit každý, kdo vyfotí fotku ve společenských šatech,
  pošle ji prostřednictvím FB, a to pomocí soukromé zprávy na FB stránku
  Style Mode s osobními údaji, specifikovanými v odst. 2 shora. Přijatou fotku
  správce FB stránky Style Mode umístí do speciální soutěžní galerie na FB
  stránce „Style Mode“. Zprávy s fotkami přijaté od soutěžících budou
  kontrolovány a fotky následně umisťovány do galerie 1x denně. Soutěž
  probíhá od 18. 9. 2017 do 12. 11. 2017, přičemž poslední fotografie budou
  na FB nahrány 12. 11. 2017 ve 12:00 hod. Soutěžící bude o umístění soutěžní
  fotografie vyrozuměn, a to odpovědí na jeho zprávu s odkazem na fotografii
  v soutěžní galerii.
  8. Každý účastník soutěže může poslat maximálně jednu soutěžní fotku, během
  celého konání soutěže tj. 18. 9. 2017 do 12. 11. 2017.
  9. První tři fotky s největším počtem „Like“ ke dni ukončení soutěže vyhrávají
  vždy po jednom 3 x voacher v hodnotě 2000 Kč na svatební nebo
  společenské šaty v salonu Style Mode.
  10. Cena poroty: Pořadatelem určená porota vybere z fotek tu nejzajímavější a
  nejoriginálnější, jejíž autor vyhrává 1 x voacher v hodnotě 2000 Kč na
  svatební nebo společenské šaty v salonu Style Mode.

  IV.

  Výhra v soutěži, předání výhry:

  1. Hlavní cenou jsou 3 x voacher v hodnotě 2000 Kč na společenské šaty
  v salonu Style Mode.
  2. Všichni výherci soutěže budou kontaktováni prostřednictvím soukromé
  zprávy na FB nejpozději do 5 dnů od ukončení soutěže a musí se nejpozději
  do 3 dnů spojit s organizátorem soutěže způsobem, který bude výhercům
  sdělen v předmětné zprávě.
  3. Pokud se výhru nepodaří předat ani do [3] dnů od odeslání kontaktní
  FB zprávy pořadatele výhercům soutěže, zaviněním na straně soutěžícího,
  propadá výhra pořadateli soutěže.
  4. Pořadatel si vyhrazuje právo nahradit deklarované výhry jinými výhrami
  obdobného typu a odpovídající hodnoty, případně měnit podmínky předání
  výher.
  5. Soutěžícím nevzniká právo výhry reklamovat. Výhry nelze vyplatit v
  hotovosti, ani je vyměnit za jiné.
  V.

  Vyloučení ze soutěže:

  1. Z účasti v soutěži jsou vyloučeny osoby, které jakýmkoli způsobem nevyhoví
  pravidlům soutěže.
  2. Pořadatel je oprávněn s konečnou platností vyloučit soutěžícího, u něhož
  bude mít podezření, že dosáhl své účasti v soutěži podvodným jednáním
  nebo jednáním, které je v rozporu s dobrými mravy a je způsobilé ovlivnit
  výsledky soutěže, zejména pokud se bude jeden soutěžící pokoušet soutěžit
  z jedné

  IP adresy pod více e-mailovými adresami, resp. registracemi přes Facebook.
  Toto rozhodnutí Pořadatele je konečné, bez možnosti odvolání. I pokud
  taková osoba splní některé podmínky pro získání výhry, např. v důsledku
  nepravdivých informací, které poskytla, nestává se výhercem a nemá nárok
  na výhru. Výhra v takovém případě propadá pořadateli soutěže, který
  je oprávněn ji udělit dalšímu výherci v pořadí, popř. ji užít k jiným
  marketingovým účelům. Účastník soutěže bude vyloučen v případě,
  že pořadatel zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání
  podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého z účastníků či jiné
  osoby, která dopomohla danému účastníkovi k získání výhry.
  3. Ze soutěže jsou vyloučeny osoby v pracovním nebo obdobném poměru
  ke společnosti Style Mode – svatební šaty Pardubice a společnosti Quenya
  technologie s.r.o., jakož i ke všem s ním spolupracujícím společnostem a
  agenturám, resp. též osoby takovým osobám blízké. Za osobu blízkou jsou
  považovány osoby uvedené v § 22 občanského zákoníku.

  VI.

  Zpracování osobních údajů a osobnostní práva

  1. Soutěžící účastí v soutěži souhlasí se zařazením všech svých osobních údajů
  poskytnutých v rámci soutěže (dále jen „údaje“) do databáze pořadatele
  soutěže výhradně za účelem vyhodnocení soutěže a předání výher. Údaje
  soutěžících budou zpracovávány ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o
  ochraně osobních údajů.
  2. Účastníci soutěže výslovně souhlasí s tím, že pořadatel soutěže je oprávněn
  užít v souladu s § 84 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku
  a zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, bezplatně jimi
  uvedené jméno, příjmení v médiích (včetně internetu), propagačních a
  reklamních materiálech pořadatele v souvislosti s touto soutěží a jím
  poskytovaných služeb.

  VII.

  Závěrečná ustanovení

  1. Účastí v soutěži vyjadřuje účastník souhlas s pravidly soutěže v plném
  rozsahu a zavazuje se je plně dodržovat.
  2. Tato soutěž není žádným způsobem sponzorována, doporučována,
  spravována, ani jinak spojena se společností Facebook.
  3. Účastník soutěže je srozuměn s tím, že poskytuje informace pořadateli
  soutěže, nikoli FB, resp. společnosti tuto síť vlastnící a provozující.
  4. Účastníci soutěže musí splňovat veškerá pravidla použití FB, uvedená
  na www.facebook.com/terms.php.
  5. Soutěžící musí být držitelem autorských práv k fotografii nebo být držitelem
  autorských práv zmocněn k jejich využívání. Musí tedy pořadateli
  poskytnout souhlas ke zveřejnění fotografie od osoby, které patří tato
  autorská práva. Podezření z nepůvodnosti fotografie může být důvodem
  vyloučení ze soutěže. Soutěžící odpovídá za to, že zasláním soutěžního
  příspěvku v podobě fotografie a jeho zveřejněním na sociální síti Facebook
  nebudou porušena práva třetích osob, zejména, že nebude zasaženo do
  autorských práv třetích osob.

  6. FB profil soutěžícího musí existovat a být platný po celou dobu trvání
  soutěže.
  7. Pořadatel nenese žádnou odpovědnost za jakákoli rizika a závazky
  související s užíváním výher. Nebezpečí škody na výhře přechází na výherce
  okamžikem předání výhry výherci.
  8. Výsledky soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání. Výhry není možné
  alternativně vyplatit v hotovosti ani v jiném plnění. Vymáhání účasti v
  soutěži či výher právní cestou není možné.
  9. Pořadatel soutěže neručí za jakékoliv technické problémy v souvislosti
  s účastí v akci (především funkčnost sítě).
  10. Pořadatel si vyhrazuje právo ze závažných důvodů soutěž zkrátit, přerušit
  nebo zrušit, či změnit její pravidla. Pořadatel si rovněž vyhrazuje právo
  výměny výher za výhry, které jsou odpovídající náhradou.
  11. V případě, že dojde ke změnám v podmínkách a pravidlech soutěže, bude
  toto učiněno písemně ve formě dodatku a zveřejněno na místě původních
  pravidel. Účinnost této změny nastává okamžikem zveřejnění dle předchozí
  věty.
  12. Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo konečného posouzení splnění
  či nesplnění podmínek stanovených pro získání výher v soutěži. Pořadatel
  tímto nepřebírá vůči účastníkům soutěže žádné jiné závazky a tito nemají
  nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany pořadatele než uvedená v těchto
  pravidlech.
  V Pardubicích dne 15. 9. 2017

 

PERNŠTÝNSKÉ nám.65, (vedle pizzerie U Dušičků) Pardubice 530 02

Mob.: +420 606 656 300
E-mail: mzurianova@gmail.com

Provozní doba:
Pondělí - Pátek 9:00 - 18:00
Sobota 9:00 - 12:00

Kontaktní formulář